ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА Х КЛАС ПО МЕСЕЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1.Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

2.Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година.

3.Графикът на учебния процес е утвърден със Заповед №РД-21-559/11.09.2017год. на Директора на училището.

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ЗА  Х КЛАС  ПО МЕСЕЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

№  учебни предмети

Продължителност  на сесията

Редовна  сесия –дата на изпита

Октомври

09-31.10.2017

Ноември

06-30.11.2017

Декември

01-22.12.2017

Януари

03-31.01.2018

теория    

практика

теория

практика

теория

практика

теория

практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Български ез и литература

   

от 06

до 10

         

19.02.2018

2.

І чужд език –руски език

   

от 13

до 15

         

20.02.2018

3.

ІІ чужд ез.- френски език

       

от 01 до 05

     

21.02.2018

4.

Математика

от 09

до 13

             

23.02.2018

5.

Информационни технологии

     

от 06

до  11

     

22.02.2018

6.

История и цивилизация

от 16

до 20

             

27.02.2018

7.

География и икономика

       

От 12

до 15

     

28.02.2018

8.

Етика и право

от 23

до  26

             

01.03.2018

9.

Биология и здравно образование

 

от 16

до  20

         

02.03.2018

10.

Физика и астрономия

       

от21

до22

     

06.03.2018

11.

Химия и опазв.на ок.среда

от 26

до  31

             

07.03.2018

12.

Здравословни и безопасни условия на труд

   

 на 21

         

08.03.2018

13.

Трактори и автомобили

   

от 22

до 24

         

09.03.2018

14.

Животновъдство

           

от 03

до  10

 

26.02.2018

15

Растениевъдство

           

от 20

до  30

 

12.03.2018

16.

Учебна практика по:

                 

16.1

Животновъдство

             

от 11

до  19

13.03.2018

16.2

Растениевъдство

     

oт 27

до 30

       

14.03.2018

16.3

Трактори и автомобили  

         

от 18

до 20

   

15.03.2018

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ за  Х-тизадочен клас:

– редовна изпитна сесия:  от 19.02.2018– до 16.03.2018г.
– І- ва (първа) поправителна  сесия  /м.юни/ : 11.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
– ІІ- ра (втора) поправителна  сесия  /м.август/м.септември/ : 13.08.2018 г. – 10.09.2018 г.