ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ЗА  ХІ КЛАС  ПО МЕСЕЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

  1. Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.
  2. Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година.
  3. Графикът на учебния процес е утвърден със Заповед №РД-21-559/11.09.2017год. на Директора на училището.

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ЗА  ХІ КЛАС  ПО МЕСЕЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

№     учебни предмети

Продължителност  на сесията Редовна сесия-дата на изпита
Октомври

09-31.10.2017

Ноември

06-30.11.2017

Декември

01-22.12.2017

Януари

03-30.01.2018

теория     практика теория практика теория практика теория практика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Български език и литература       от18

до22

      07.02.2018
  Математика     от 06

до 09

          08.02.2018
  История и цивилизация от 24

до 31

              09.02.2018
  Философия     от 10

до 13

          12.02.2018
1 Икономика             на 18   13.02.2018
2 Чужд език по професията-руски език           от 11

до 17

  14.02.2018
 
2 Животновъдство         от 08

до 15

      15.02.2018
3 Растениевъдство От 17

До 23

              16.02.2018
4 Селскостопанска техника От 09

До 16

              19.02.2018
5 Учебна практика по:                  
5.1 Животновъдство               от 19

до 31

20.02.2018
5.2 Растениевъдство       от 14

до 17

        21.02.2018
5.3 Селскостопанска техника       от 20

до 30

        22.02.2018
6 Производствена практика               01-12.06.2018  
7 География и икономика -ЗИП         от 01

до 07

      23.02.2018
8 Животновъдство – ЗИП             от 03

до 10

  26.02.2018

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ за  ХІ-тизадоченклас:

– редовна изпитна сесия / м. февруари/:  от 07.02.2018г.  – 28.02.2018 г.
– І- ва (първа) поправителна сесия  /м.юни/ : 11.06.2018 г. – 29.06.2018г.
– ІІ- ра (втора) поправителна сесия  /м.август/м.септември/ : 13.08.2018 г. – 10.09.2018г.