ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ЗА  ХІІ КЛАС  ПО МЕСЕЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1.Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

2.Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година.

3.Графикът на учебния процес е утвърден със Заповед №РД-21-559/11.09.2017год. на Директора на училището.

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ЗА  ХІІ КЛАС  ПО МЕСЕЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

№  учебни предмети

Продължителност  на сесията Редовна сесия –дата на изпита
Октомври

09-30.10.2017

Ноември

06-30.11.2017

Февруари/март

07.02.-30.03.2018

Април

10.04-18.04.2018

теория     практика теория практика теория практика теория практика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Български език и литература         от 12.03

до 20.03.

      30.03.2018
2 Свят и личност от 09

до 11

              09.04.2018
3                    
4 Чужд език по професията-руски ез. от 12

до 18

              10.04.2018
5 Животновъдство от 19

до 24

              11.04.2018
6 Растениевъдство     от 06

до 10

          12.04.2018
7 Селскостопанска техника         от 07.02

до 14.02.

      13.04.2018
8 Експлоатация и ремонт на
земеделската техника
от 25

до 30

              16.04.2018
9 Учебна практика по:                  
9.1 Животновъдство       от 13

до 17

        17.04.2018
9.2 Растениевъдство       от 20

до 23

        18.04.2018
9.3 Селскостопанска техника           от 15.02

до 21.02.

    19.04.2018
9.4 Експлоатация и ремонт на
земеделска техника
      от 24

до 30

        20.04.2018
9.5 Работа с машинно-тракторни агрегати         от 22.02

до 27.02.

    23.04.2018
10 Производствена практика               от 09

до 20

 
11 Български език и литература – ЗИП         От22.03 до 29.03.       24.04.2018
12 Учебна практика по : Растениевъдство-ЗИП           от 28.02

до 09.03

    25.04.2018

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ  за  ХІІ-ти задочен клас:

– редовна изпитна сесия :  от 30.03.2018 – 27.04.2018г.

– І- ва (първа) поправителна сесия  /м. май/ : 02.05.2018 -15.05.2018 г.
– ІІ- ра (втора) поправителна сесия  /м.август/ : 06.08.2018 г. – 25.08.2018 г.