1Училището е открито през 1926 год., като допълнително земеделско училище за подготовка на момичета и момчета завършили седми клас.

През 1932год. училището е оземлено от кметството с цел да се осъществи практическо обучение на учениците. 

2Есента на 1948год. училището прераства в държавно практическо селскостопанско училище с прием след седми клас с две специалности-полевъдство и животновъдство.

Учебната 1954/55 год. започва в собствена нова учебна сграда, а през 1957год. училището се трансформира в селскостопански техникум над средно образование със специалности-полевъдство и зоотехника. 

3-1 През 1965год. училището става средно професионално техническо училище по селско стопанство с три годишен курс на обучение.

През периода 1973-1983 год. учебното заведение функционира като техникум по електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Материалната база се обогатява.

4-1

От есента на 1983год. училището става СПТУ по  механизация и електрификация на селското стопанство със следните специалностиМеханизатор-растениевъд и Електромонтьор на селскостопанска техника.

От април 1999год. до пролетта на 2003год. училището е преобразувано като Техникум по земеделие Ал.Стамболийски.

От 2003год. до момента училището функционира като:

Професионална гимназия по земеделско стопанство Ал.Стамболийски.

 

4-2Променяло облика и името си през годините, но запазило авторитета си като център за обучение на специалисти за селското и горското стопанство, училището се развива успешно и днес.

То разполага с добре обзаведени кабинети по земеделска техника, безопасност на движението, информатика, учебни работилници по земеделска техника, устройство на МПС, трактори и автомобили.

5-1Училището  стопанисва 420 дка собствена земя, които обработва със собствена земеделска техника.

Дворът на техникума е с обща площ от 98 дка, в който се намират:машинен парк с ремонтна работилница, гаражни клетки за учебната и земеделската техника, селскостопански двор с покрита площ, учебен полигон, кабинети и работилници по учебна практика, дърводелска работилница, ученическо общежитие.