Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.